vijesti www.metkovic.hr

 Zdravlje

Javnozdravstvena akcija u Ljekarnama 'Draženović'

Metković, 2.5.2016. - Povodom Svjetskog dana astme, koji se obilježava 3. svibnja, ljekarnički tim Ljekarne Draženović odlučio je organizirati javnozdravstvenu akciju sa svrhom educiuranja građana o astmi, simptomima koji mogu na nju upućivati, terapiji astme, inhalacijskim tehnikama i o drugim pitanjima za koja su pacijenti zainteresirani, a vezanima uz astmu.

Akcija će se provoditi u sve tri ljekarničke jedinice u utorak, 3. svibnja i to u ljekarničkim jedinicama u Metkoviću od 10 do 13 sati, a u ljekarničkoj jedinici u Pločama (Ljekarna Neven) tijekom cijelog dana.

Posebno se pozivaju građani kojima je propisana terapija lijekovima što se primjenjuju putem inhalacije da ponesu svoje inhalacijske uređaje, kako bi se provjerila tehnika inhaliranja te ukazalo na potencijalne pogreške prilikom inhalacije, popravilo vještinu primjene lijeka i postiglo bolju kontrolu bolesti.

Astma pripada četirima najčešćim kroničnim bolestima u odraslih diljem svijeta i stavljena je u rang drugih kroničnih bolesti kao što su šećerna bolest, srčano-žilne i moždano-žilne bolesti. Prema procjenama i izvješću međunarodne stručne skupine, u svijetu od astme boluje oko 300 milijuna ljudi. Posljednjih 20-30 godina prevalencija astme u svijetu raste bez obzira na spol ili rasu i očekuje se da bi u sljedećih 20 godina broj oboljelih mogao narasti za još 100 milijuna.

Prema dostupnim podacima, prevalencija astme u Hrvatskoj je 3-4%, a u razvijenim zemljama svijeta doseže i do 40%. Osobito je u porastu u Zapadnoj Europi i SAD-u te među djecom i adolescentima. U Hrvatskoj su nakon 2000. godine među školskom djecom provedena epidemiološka istraživanja i prema rezultatima učestalosti astme Hrvatska spada u zemlje s umjerenom učestalosti.

Zbog visoke prevalencije, visokog morbiditeta i mortaliteta te visokih direktnih troškova liječenja i indirektnih troškova vezanih za izgubljene radne sate i preranu smrt, astma spada među prioritete nacionalnog zdravlja. Osim toga, značajno smanjuje kvalitetu života jer 42% bolesnika kaže da im bolest utječe na socijalni život, a 61 % astmatičara navodi da im astma ometa san.

Astma nije izlječiva bolest, ali se odgovarajućom terapijom može postići dobra kontrola bolesti, a prema GINA (Global Initiative for Asthma) smjernicama osnovna strategija praćenja bolesti bazira se upravo na stupnju kontrole bolesti. Potpuna kontrola bolesti se uz dobru edukaciju bolesnika i postignutu suradljivost, identifikaciju i smanjenje izloženosti čimbenicima rizika te adekvatnu, često dugotrajnu primjenu temeljnih protupalnih lijekova, čini ostvarivim ciljem u liječenju astme u većine bolesnika.

Jedan od vodećih problema provođenja terapije bolesti općenito jest slaba adherencija (suradljivost) pacijenta prema propisanoj terapiji. Kod inhalacijske primjene lijeka, kakva je kod astme, adherencija je još i manja, budući da taj način primjene lijeka zahtjeva poznavanje i vještinu tehnike inhaliranja. Prema WHO 43% pacijenata koji imaju inhalacijsku terapiju istu ne primjenjuje.

Ključ uspjeha u poboljšavanju terapije astme, svakako leži u edukaciji bolesnika, ali i podizanju svijesti zdravstvenih djelatnika o važnosti problema neadherencije bolesnika prema propisanoj terapiji.