vijesti www.metkovic.hr

 Javna rasprava

Gospodarenje šumama na području Novih Sela

Metković, 18.3.2016. - Jučer je u Šumariji Metković održana Javna rasprava o Prijedlogu Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu Nova Sela za razdoblje 2016. – 2025. Tim su programom obuhvaćene šume i šumska zemljišta u državnom vlasništvu u općinama: Borovci, Dusina, Kobiljača, Otrić-Seoci, Struge i Vid.

Program je izradilo stručno osoblje Odjela za uređivanje šuma na temelju odredbi Zakona o šumama, Pravilnika o uređivanju šuma, što je usklađeno s odredbama Zakona o zaštiti prirode i prostornim planovima DNŽ i SDŽ.

U šumskogospodarskome smislu gospodarska jedinica podijeljena je na 80 odjela i 127 odsjeka, pri čemu je prosječna površina odjela 45,73 ha, dok je prosječna površina odsjeka 28,81 ha.

Neki od ciljeva gospodarenja su uzgoj, zaštita i korištenje šuma i šumskih oblika, izgradnja i održavanje šumske infrastrukture, a svi su u skladu s europskim kriterijima za održivo gospodarenje šumama. Zbog toga je važno održavati zdravlje i vitalnost šumskoga sustava, poticati funkcije šume i očuvati biološku raznolikost.

Kod mjera i uvjeta zaštite prirode navedeno je da se Program gospodarenja za jedinicu Nova Selauskladi sa zakonskim i podzakonskim aktima i međunarodnim konvencijama. Prema tim uvjetima nalaže se da na području posebnoga ornitološkoga rezervata Pod Gredomkod Metkovićanije dopušteno obavljati šumske radove u vrijeme gniježđenja ptica, od ožujka do rujna.

Kada su u pitanju ugrožena i rijetka staništa, istaknuto je da se takvim šumskim zajednicama treba gospodariti tako da se očuvaju, odnosno da se ne mijenjaju ti tipovi šumskih zajednica. Svaki pronalazak uginule ili ozlijeđene strogo zaštićene životinjske vrste potrebno je odmah prijaviti nadležnom ministarstvu, Državnom zavodu za zaštitu prirode ili nadležnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim vrijednostima na području županije.

U razdoblju od 2016. do 2025. u GJ Nova Sela nije planirana izgradnja novih prometnica.
I. Leko