vijesti www.metkovic.hr

 Projekti

Započeli radovi na rekonstrukciji nekategorizirane prometne mreže u Prudu vrijedni 3,3 milijuna kuna

Metković, 2.10.2018. - Iz Grada Metkovića javljaju da je uvođenjem u posao izvođača radova, koji je u postupku javne nabave bio najpovoljniji ponuditelj, tvrtka Vodoprivreda Vrgorac d. d. jučer započela rekonstrukciju dijela nekategorizirane prometne mreže na području Grada Metkovića u naselju Prud u ukupnoj duljini od 761 m, s izgradnjom zatvorenog sustava oborinske odvodnje ukupne duljine 602 m te izgradnja DTK (distribucijsko telekomunikacijske kanalizacije) ukupne duljine 1280 m.

Projektom je predviđena zamjena kolničke konstrukcije te proširenje kolnika na 5 m uz izgradnju rubnjaka i nogostupa na sjevernoj strani ceste te postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije.

Zahvati rekonstrukcije ceste odnose se na građevinske zahvate rekonstrukcije poprečnog profila i zastora kolnika, a uključuju:

  • rekonstrukciju vertikalne i horizontalne geometrije računske osi,
  • izjednačavanje (tipizaciju) poprečnih profila na predmetnim dionicama,
  • izvedbu elastične kolničke konstrukcije s asfaltno-betonskim kolničkim zastorom,
  • dogradnju pješačkih pločnika sa zastorom od betonskih opločnika,
  • izvedbu odgovarajuće prometne opreme i signalizacije.

Na kraju zahvata na prometnici koja se prostire cijelom dužinom naselja, na km 0+540 predviđa se smještaj nadstrešnice "autobusnog stajališta". Nadstrešnica dimenzija 5.00 × 1.68 m postavlja se na "pješačku površinu" u formi višenamjenskog platoa.

Oborinski kolektor O-1 prikuplja oborinske vode zapadnog dijela i spaja se na postojeću oborinsku kanalizaciju u županijskoj cesti 6218. Oborinski kolektori O-2 i O-3 prikupljaju oborinske vode istočnog dijela te ih ispuštaju u otvoreni kanal koji vodi do rijeke Norin (nizvodno od izvorišta) uz prethodno pročišćavanje u separatoru.

Oborinski kolektori se polažu u južni trak ceste, a DTK u sjeverni trak.

Distribucijsko telekomunikacijska kanalizacija (DTK) je projektirana na osnoj udaljenosti od 60 cm od planiranog fekalnog kolektora odnosno na osnoj udaljenosti od 50 cm od planiranog tlačnog cjevovoda (kolektor i tlačnog cjevovod su predmet zasebne dozvole i projekta).

Ciljevi koji se ostvaruju provedbom projekta su:

  • poboljšanje sigurnosti cestovnog prometa i pješaka te komunalna opremljenost kroz osuvremenjivanje prometne mreže.
  • poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama;
  • doprinos atraktivnosti naselja i njegovom razvojnom potencijalu te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti grada Metkovića.

Udaljenost naselja od gospodarskog središta i usluga pridonosi društvenoj izolaciji, depopulaciji i nedostatku kvalitete života lokalnog stanovništva.

Rezultat projekta je rekonstrukcija 761 m prometnice, uključujući pješačke površine i nadstrešnicu za autobusno stajalište, izgradnja zatvorenog sustava oborinske odvodnje ukupne duljine 602 m.

Rekonstrukcijom prometne mreže u naselju Prud stvaraju se uvjeti za daljnji razvoj gospodarstva, turizma te se direktno utječe na poboljšanje životnih uvjeta lokalnog stanovništva.

Predmetnu prometnicu će kontinuirano koristiti 497 stanovnika naselja Prud, te 796 stanovnika susjednog naselja Vid koje je izravno povezano s nerazvrstanom cestom u Prudu.

Projekt Rekonstrukcija nekategorizirane prometne mreže na području mjesta Prud i izgradnja distribucijsko telekomunikacijske kanalizacije (DTK) sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Program ruralnog razvoja.

Ukupna vrijednost Projekta je 3.350.781,63 kn, a u sufinanciranom dijelu 85% su sredstva EU i 15% RH.