vijesti www.metkovic.hr

 Politika

Most NL održao tiskovnu uoči tematske Sjednice GV-a

Metković, 8.5.2018. - Most nezavisnih lista danas je u svojim prostorijama u Metkoviću održao tiskovnu konferenciju na kojoj su iznijeli svoje stavove uoči preksutrašnje IX. sjednice Gradskoga vijeća Grada Metkovića na temu Izvorište Doljani te o tome poslali priopćenje.
  

Metković, 8. svibnja 2018.

Dana 13. veljače 2018. godine u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (poslovna zgrada Hrvatskih voda) održan je sastanak na temu usuglašavanja provedbenog ugovora o isporuci/prihvaćanju vode s izvorišta Doljani.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda, Općine Čapljina, Metkovića d.o.o. i Grada Metkovića.

Grad Metković predstavljao je gradonačelnik Dalibor Milan, koji je i supotpisao zapisnik u koji su integrirani obvezujući zaključci navedenog sastanka, neki od njih utvrđeni i određeni rokom.

Ovaj pregovarački proces u cilju sklapanja ugovora održan je na temelju Radnog nacrta provedbenog ugovora o isporuci/prihvaćanju vode između Grada Metkovića i isporučitelja vodnih usluga Metković d.o.o. s jedne strane i Općine Čapljina i javnog komunalnog poduzeća Čapljina d.o.o. s druge strane koji je dostavila Općina Čapljina.

Zaključci su bili sllijedeći:

 1. Strane su suglasne da će JPK Čapljina d.o.o. biti isporučitelj u smislu Ugovora o presječenim sustavima (NN-Međunarodni ugovori, broj 6/15), puni naziv Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o pravima i obvezama korištenja voda iz javnih vodoopskrbnih sustava presječenih državnom granicom
 2. Neovisni revizor odabran uz suglasnost obje strane izvršit će procjenu vrijednosti osnovnih sredstava izvorišta Doljani (zgrada, postrojenje, oprema itd.)
 3. JPK Čapljina d.o.o. će preuzeti osnovna sredstva iz točke 2. temeljem nalaza ovlaštenog revizora i sukladno relevantnim propisima BiH
 4. Općina Čapjlina, Trg kralja Tomislava, Čapljina, Bosna i Hercegovina će dostaviti detaljnu strukturu cijene vode Gradu Metkoviću i društvu Metković d.o.o. sukladno Ugovoru o presječenim sustavima
 5. Utvrđenu vrijednost osnovnih sredstava izvorišta Doljani iz točke 2. Zaključka Općina Čapljina će kompenzirati Metkoviću d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, Metković, isporukom vode od strane JKP Čapljina kroz dogovoreno razdoblje, na način da u tom razdoblju ne dođe do povećanja cijene vode u vodoopskrbnom području Metkovića d.o.o.
 6. Ugovorne strane će kroz ovaj ugovor definirati izgradnju spojnog vodoopskrbnog cjevovoda od Čapljine do Doljana čime će se dugoročno omogućiti opskrba pitkom vodom područja Metkovića iz vodozahvata Bjelave (Čapljina), a što je naročito bitno u slučajevima zaslanjenja izvorišta Doljani i u slučajevima nemogućnosti korištenja vode iz izvorišta Prud
 7. Ugovorom će se riješiti i pitanje vodoopskrbe stanovnika naselja Doljani od strane JKP Čapljina sukladno relevantnim propisima BiH
 8. Rokovi:
  • Odabir revizorske kuće: 7 radnih dana
  • Izrada procjene neovisnog revizora: 30 dana od datuma ugovaranja (varijanta 2: direktna pogodba, u kom slučaju I kraće)
  • Troškove revizora strane snose u omjeru 50:50, a Općina Čapljina će provesti javnu nabavu.

Smatramo da je supotpisivanjem ovih zaključaka, preuzimanjem obveza te stajališta koji iz istih proizlaze gradonačelnik prekoračio svoje zakonske ovlasti koje proizlaze iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17).

Naime, člankom 48. Zakona jasno su propisana ovlaštenja gradonačelnika kao izvršnog tijela, te je stavkom 1. točka 5. propisano da gradonačelnik odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i drugom raspolaganju imovinom u skladu s ovim Zakonom, statutom jedinice i posebnim propisima, no stavkom 2. i 3. navedenog članka utvrđuje se: “U slučaju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom.

O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom većom od vrijednosti utvrđenih stavkom 2. ovoga članka odlučuje predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.”

Obzirom je gradonačelnik supotpisivanjem ovih zaključaka:

 1. preuzeo obvezu pod određenim uvjetima ustupiti osnovna sredstva (zgradu, postrojenje, opremu itd) izvorišta Doljani JPKu Čapljina d.o.o.,
 2. pristao na obeštećenje za navedene nekretnine i pokretnine u vidu isporuke vode
 3. ugovorio rokove za odabir revizorske kuće koja će procjeniti vrijednost navedenih pokretnina i nekretnina,

a obzirom se već sada uvidom u poslovne knjige Metković d.o.o. nesporno može kao notorna činjenica uzeti da navedene nekretnine i pokretnine vrijede više od milijun kuna, smatramo kako navedeno raspolaganje imovinom odnosno radnje koje je Gradonačelnik poduzeo, a koje neminovno vode do otuđenja navedene imovine nisu poduzete u skladu sa zakonskim ovlaštenjima odnosno da o ovakvom raspolaganju imovinom ne odlučuje Gradonačelnik već Gradsko vijeće Grada Metkovića.

Dodatno, prihvaćanjem zaključaka gradonačelnik Milan je prejudicirao postojanje određenih stvarnopravnih odnosa na osnovnim sredstvima izvorišta Doljani u korist Općine Čapljina. U suštini svojim postupanjem gradonačelnik Milan je priznao imovinskopravni zahtjev Općine Čapljina s time da se prethodno nije konzultirao s Gradskim vijećem Grada Metkovića premda je po zakonu to bio dužan učiniti.

Iz svega gore navedenog, tražili smo da se sazove sjednica Gradskog vijeća Grada Metkovića u cilju donošenja Zaključka kojim bi se gradonačelniku dao mandat za pregovaranje kao i točno određeni uvjeti odnosno smjernice za pregovaranje u ovom postupku, a sve s ciljem zaštite interesa Grada Metkovića i svih njegovih građana te sklapanja provedbenog ugovora o isporuci/prihvaćanju vode s izvorišta Doljani.

Navedeni uvjeti odnosno smjernice iz Zaključka činiti će osnovnu pregovaračku poziciju Grada Metkovića u ovom postupku te će njihov minimum morati biti integriran u konačni Nacrt Prijedloga provedbenog ugovora o isporuci/prihvaćanju vode s izvorišta Doljani.

Također smo tražili da se na sjednicu GV pozove i bivši gradonačelnik Petrov, kako bi sve strane koje su sudjelovale u rješavanju problematike izvorišta Doljani bile uključene u raspravu.

Zahtjev za održavanjem Tematske sjednice predali smo 13.travnja 2018. i prijedlog je potpisalo 10 vijećnika gradskog vijeća. Tematska sjednica održati će se 10.svibnja 2018.u 17 sati.

Most NL