vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Izviješće sa VII. sjednice Gradskoga vijeća grada Metkovića

Metković, 30.1.2014. - Danas je održana VII. sjednica Gradskoga vijeća grada Metkovića na čijem se Dnevnom redu našlo 13 točaka. Na početku Sjednice vijećnici su izvješteni kako je vijećnik Mirko Volarević, s liste Mosta nezavisnih lista, na vlastiti zahtjev svoj mandat stavio u mirovanja te ga prepustio slijedećem s liste Ivici Sokolu, koji je ulazak u Vijeće nakon prisege potvrdio i svojim potpisom.
   U nastavku je gradonačelnik Božo Petrov podnio Izvješće o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca. U uvodnom dijelu gradonačelnik Petrov je, između ostaloga, rekao kako je zbog što boljeg provođenja i izvršavanja zacrtanih planova osnovao Kolegij kojega čine zamjenici gradonačelnika, svi pročelnici, ravnatelji javnih ustanova i direktori trgovačkih poduzeća u vlasništvu Grada te stručne osobe s područja grada Metkovića, a u sličnu svrhu osnovana su i dva odbora.
   Uslijedilo je iscrpno izvješće o poslovima koji su se obavljali po pojedinim upravnim odjelima. Govoreći o Upravnom odjelu za financije Petrov je pobrojio niz poslova koji su obavljeni. Ustvrdio je kako je taj odjel poslove iz svoga djelokruga obavio u zakonskoj i propisanoj formi, sa svim pripadajućim obrazloženjima i na dispoziciji svim razinama te da je unutar Odjela u tijeku implementacija novoga softvera.
   Osvrnuvši se na Upravni odjel za gospodarstvo rekao je da je na području izgradnje komunalne infrastrukture završila II. faza rekonstrukcije vodovodne mreže u Ulici Petra Krešimira IV. (od raskrižja s Ulicom F. Asiškoga do kraja ulice), a nastavljeni su i završeni radovi na izgradnji kanalizacije u Ulici Zrinskih i Frankopana. Također su intenzivirani radovi na obnovi Ulice A. Hebranga koja bi prema planu trebala u potpunosti biti završena na proljeće.
   Gradonačelnik je rekao da je izrađena projektna dokumentacija te dobivene lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacije u ulicama Zagrebačka i Neretvanskih gusara te prstena ulica P. Krešimira IV., A. K. Miošića i P. Zoranića. Dobivene su i građevinske dozvole za vodoopskrbni cjevovod u ulicama A. K. Miošića i Sv. F. Asiškoga te je izrađena projektna dokumentacija i dobivene lokacijske dozvole za rekonstrukciju vodoopskrbnoga cjevovoda u Ulici I. L. Ribara.
   U proteklom razdoblju nastavljena je izrada Izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja grada Metkovića.
   Krajem godine Grad Metković je dobio novac za u travnju proglašenu elementarnu nepogodu – poplavu te će oštećenicima na ime pomoći za ublažavanje posljedica nepogode biti isplaćeno ukupno 472.120,00 kn. Na kraju je Petrov rekao da je u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju formirano zapovjedništvo ZIS, Civilne zaštite te je intenzivno rađeno na okupljanju članova postrojbe Civilne zaštite za koje je nabavljena i osnovna oprema.
   Govoreći o Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove gradonačelnik Petrov je rekao da je najveće kapitalno ulaganje Grada Metkovića u spomenutom izvještajnom periodu investicija Radovi na izvedbi stalnog postava Prirodoslovnoga muzeja Metković za što je okvirni sporazum potpisan sa tvrtkom ING - GRAD d.o.o. iz Zagreba, a čija ukupna vrijednost s PDV-om iznosi 7.494.556,43 kune. Završetak radova planira se do 10. svibnja 2015. Grad Metković očekuje nastavak sufinanciranja toga značajnoga programa, kako za grad Metković tako i za RH, a dinamika radova ovisit će o osiguranim sredstvima.
   Grad je financirao i redovnu djelatnost ustanova u kulturi te sufinancirao njihovu programsku djelatnost, a isto tako i djelatnosti udruga u kulturi.
   U predškolskom odgoju osigurana su znatna sredstva za Dječji vrtić Metković, a sufinancirani su i vrtići Mali Isus i Leut.
   Kada je u pitanju osnovno i srednje školstvo, Grad u suradnji s Dubrovačko-neretvanskom županijom provodi aktivnosti u svrhu realizacije izgradnje dviju osnovnih škola sa sportskim dvoranama i dogradnje Srednje škole Metković. Subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola prošireno je i na učenike koji srednju školu pohađaju u Pločama i Opuzenu.
   Djelovalo se i na području socijalne skrbi. Donesena je Odluka o daru za novorođeno dijete kojom se uvodi dar za treće i svako sljedeće novorođeno dijete. Grad je nastavio i suradnju s Ministarstvom socijalne politike i mladih na provedbi Programa međugeneracijske solidarnosti Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama, a za provoditelja programa odredio je Udrugu Otac Ante Gabrić.
   Aktivnosti su se provodile i u području sporta, a Grad je sufinancirao i suorganizirao manifestacije 16. Maraton lađa i 2. Dane Neretve u Zagrebu.
   Proračunom za 2014. planirano je stipendiranje studenata lošega imovinskoga stanja. Bilo je riječi i o poslovima koje je vodio Ured gradonačelnika, a po završetku izlaganja usvojeno je Izvješće o radu gradonačelnika.
   Sljedeća točka bila je Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Metkovića. Svrha mu je učinkovitije izvršavanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, a u okviru Jedinstvenog upravnog odijela osnivanju se unutarnje ustrojstvene jedinice i to: Odjek za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove, Odsjek za proračun, računovodstvo i financije te Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU-a. Radom Jedinstvenog upravnog odijela rukovoditi će pročelnik, a odsjecima voditelji. Unutarnje ustrojstvo JUO uredit će gradonačelnik Pravilnikom o unutarnjem redu Grada Metkovića.
   Vijećnici su podržali i prijedlog zaključaka o prihvaćanju sporazuma o isplati odvjetničkih troškova. Riječ je o odvjetničkim troškovima u iznosu od 416.994,38 kuna koje je Grad dužan isplatiti odvjetniku Stipi Obrvanu za zastupanje Grada u predmetu Grada Metkovića protiv tuženice RH pred Trgovačkim sudom u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, radi utvrđivanja prava vlasništva na zgradi Gradskoga kulturnoga središta, ljetne pozornice te zgrade Gradske uprave Grada, za što je 18. studenoga 2013. donesena nepravomoćna odbijajući presuda. Usvojenim Sporazumom Grad se obvezuje platiti troškove zastupanja u 24 jednaka mjesečna obroka u iznosu od po 17.374,76 kuna.
   U nastavku je usvojen prijedlog Izmjene i dopune Rješenja o Osnivanju postrojbe i imenovanju zapovjedništva Civilne zaštite Grada Metkovića. Izmjenama je za zapovjednika CZ imenovan Mirko Volarević, a članovima Vinko Galić i Goran Komazin.
   Vijećnici su usvojili i Izvješće o analizi stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada Metkovića za 2013. kao i prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Metkovića za 2014. i 2015. te Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području grada Metkovića za 2014., a usvojene su i Izmjene i dopune Rješenja o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Metkovića prema kojima se članom umjesto Stipe Volarevića imenuje Vinko Galić, a novim članom se imenuje i Mario Lovrić.
   Na dnevnom redu našla se i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja, a za organizaciju i nabavu opreme te sve druge poslove na javnim parkiralištima zadužena je tvrtka Metković razvoj d.o.o.
   Prihvaćen je i Sporazum o financiranju djelatnosti Područnoga vrtića „Žabica“ u naselju Momići, Općina Kula Norinska. Prema tom Sporazumu sredstva za troškove područnoga vrtića financirat će Općina Kula Norinska tako da Grad Metković, tj. Dječji vrtić Metković nema nikakvih financijskih obaveza, što je predstavljeno na Gradskom vijeću grada Metkovića koje je takvu odluku i usvojilo.
   Na kraju sjednice vijećnici su dali zeleno svijetlo Ugovoru o financiranju izrade projektne dokumentacije OŠ Jerkovac sa sportskom dvoranom te Ugovoru o financiranju izrade projektne dokumentacije OŠ Pržine sa sportskom dvoranom, a gradonačelnik Petrov je ovlašten potpisati spomenute ugovore.