vijesti www.metkovic.hr

 Prirodne nepogode

Izgradnja nasipa po hitnom postupku

Metković, 13.1.2011. - U Grad je stigao važan dokument koji će naročito zanimati stanovnike desne strane Metkovića. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2010. donijela Odluku o građenju u slučaju neposredne opasnosti, za područje Dubrovačko-neretvanske županije, u kojoj između ostaloga piše:
           I.
   Zbog neposredne opasnosti za ljude i imovinu, uzrokovane poplavama na Dubrovačko-neretvanske županije, a radi otklanjanja izravne opasnosti na navedenim područjima, dopušta se Hrvatskim vodama izgradnja i rekonstrukcija regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina bez rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta, odnosno građevinske dozvole, kako slijedi:
   Objekti za zaštitu od štetnog djelovanja voda grada Metkovića
- izgradnja nasipa (dužina: 6.283,00 m);
- izgradnja crpne stanice s trafostanicom i priključnim kabelom;
- izgradnja regulacijske ustave;
- izgradnja preljevne građevine;
- izgradnja glavnog odvodnog kanala;
- izgradnja cjevastog tipskog propusta;
- izgradnja tri propusta na lokacijama prijelaza  poljskih putova.
           II.
   Hrvatske vode dužne su u roku dvije godine od prestanka djelovanja događaja koji uzrokuju neposrednu opasnost na područjima iz točke I. ove Odluke za izgrađene i rekonstruirane građevine ishoditi odgovarajuće akte iz točke I. ove Odluke.
           III.
   Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
   U potpisu je predsjednica Vlade RH Jadranka Kosor.