REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 330-01/03-01/41
URBROJ: 2148/01-01-03-1
Metković, 30.  prosinac 2003.  god.

Na temelju članka 26a. Zakona o trgovini ("Narodne novine", broj 49/03-pročišćeni tekst, 103/03 i 170/03) i članka 47. Statuta Grada Metkovića ("Neretvanski glasnik" broj 3/01), Gradsko poglavarstvo Grada Metkovića, na XXVII sjednici održanoj dana 30. prosinca 2003.godine, donijelo je

 

ODLUKU
o radnom vremenu prodavaonica

za vrijeme turističke sezone na području Grada Metkovića

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom za područje Grada Metkovića određuje radno vrijeme prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo ( u daljnjem tekstu : prodavaonice ) kao i tržnice na malo, u radne dane , nedjeljom, državnim blagdanima i neradnim danima u kojima trgovac može poslovati za vrijeme turističke sezone.

 

Članak 2.

Turistička sezona za područje Grada Metkovića određuje se u trajanju od 01. siječnja do zaključno 31. prosinca tekuće godine.

 

Članak 3.

Za vrijeme turističke sezone sve prodavaonice mogu raditi svakog dana uključujući nedjelje, blagdane i neradne dane ( osim Nove godine , Božića i Uskrsa ) i to :

najranije od 6,00 h do najkasnije 21,00 h

Unutar radnog vremena iz st. l. ovog članka trgovac slobodno određuje vrijeme u kojem će poslovati a obavijest o radnom vremenu mora biti istaknuta na ulazu u prodavaonicu.

 

Članak 4.

Gradska tržnica na malo i prodavaonice smještene na gradskoj tržnici u turističkoj sezoni mogu raditi radnim danima, svim nedjeljama, državnim blagdanima i neradnim danima (osim Nove godine, Božića i Uskrsa) od najranije 6,00 h do najkasnije 21,00 h.

 

Članak 5.

Izuzetno od odredbe članka 3. ove Odluke na dan Grada Metkovića ( Sveti Ilija -20. srpnja ) sve vrste prodavaonica mogu raditi u vremenu od najranije 5,00 h do najkasnije 24,00 h .

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivati će se od 18. siječnja 2004. godine i objaviti će se u "Neretvanskom glasniku" službenom glasilu Grada Metkovića.

 

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o godišnjem rasporedu dežurstava prodavaonica za 2004. godinu ("Neretvanski glasnik", broj 5/03 ).