REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UPRAVE


KLASA:          112-01/13-01/0758 URBROJ:        515-04-01-01/3-13-1 Zagreb, 26. rujna 2013.

DRŽAVNA TIJELA

JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE

(REGIONALNE) SAMOUPRAVE

JAVNE SLUŽBE

putem

NADLEŽNIH MINISTARSTAVA

Predmet:      Dokazivanje hrvatskog državljanstva prilikom natjecanja za prijam

u državnu ili javnu službu te u službu upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

- uputa, dostavlja se

Praćenjem objava javnih natječaja za prijam u državnu ili javnu službu te u službu upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uočeno je da se kao dokaz hrvatskog državljanstva traži domovnica.

U vezi navedenog dostavljamo sljedeću uputu:

Na temelju odredbe članka 9. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/10.-pročišćeni tekst), hrvatsko državljanstvo, njegovo stjecanje i prestanak uređuje se zakonom, a temeljem odredbe članka 44. Ustava, svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo, pod jednakim uvjetima, sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe.

Sukladno odredbi članka 28. Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“, br. 53/91., 70/91., 28/92., 113/93. i 130/11.), domovnica je javna isprava kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo, a izdaje je matični ured.

Prema odredbi članka 29. stavka 1. navedenog Zakona, hrvatsko državljanstvo se dokazuje važećom osobnom iskaznicom, vojnom iskaznicom ili putovnicom, a prema odredbi stavka 2. istoga članka, hrvatski državljanin koji nema ni jednu od navedenih isprava dokazuje hrvatsko državljanstvo domovnicom koju, na temelju evidencije o državljanstvu, izdaje matični ured.

Stoga je iz citiranih odredbi Zakona o hrvatskom državljanstvu razvidno da osobe svoj status hrvatskog državljanina pred institucijama u Republici Hrvatskoj dokazuju određenim osobnim dokumentima i to osobnom iskaznicom, vojnom iskaznicom ili putovnicom, a samo iznimno, ukoliko hrvatski državljanin ne posjeduje ni ti jednu od tih

isprava, svoju pripadnost hrvatskom državljanstvu može dokazati i domovnicom kao javnom ispravom, koju na zahtjev hrvatskog državljanina izdaje nadležni matični ured.

Slijedom navedenog, ističemo da je u tekstu javnog natječaja za prijam osoba u službu, odnosno u radni odnos, kao dokaz hrvatskog državljanstva koji se mora priložiti uz prijavu na isti natječaj, potrebno tražiti isprave iz članka 29. stavka 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu, uz napomenu da se kao dokaz hrvatskog državljanstva može priložiti i domovnica.

Nadalje, sukladno odredbi članka 7. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, br. 74/10., 142/11. i 53/12.), vrste dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta naznačuju se u javnom natječaju, ovisno o uvjetima za raspored na pojedino radno mjesto, te se isprave prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Temeljem citirane odredbe članka 7. navedene Uredbe, omogućeno je prije svega nezaposlenim osobama da dokumentaciju koja pri leži prijavi na javni natječaj za prijam u državnu službu dostave u neovjerenoj preslici, odnosno bez ovjere ili u izvorniku, što je nezaposlenim osobama omogućilo lakši ulazak na tržište rada te uštedu znatnih financijskih sredstava.

Stoga, iako odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine, br. 86/08. i 61/11.), odredbama Zakona o radu („Narodne novine“, br. 149/09. i 61/11.) i odredbama drugih propisa kojima se uređuje način zasnivanja radnog odnosa, nije izričito propisano u kojem će se obliku dostavljati natječajna dokumentacija, pa je na taj način omogućeno poslodavcima da samostalno odlučuju o tome da li su kandidati dužni pisane dokaze o ispunjenju formalnih uvjeta dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj/neovjerenoj preslici, predlažemo da se, imajući u vidu prvenstveno socijalni status nezaposlenih osoba, u svim javnim natječajima izričito navede da se sva tražena dokumentacija dostavlja u neovjerenoj preslici.